Privacyverklaring Mieters Media
Versie 14 mei 2018

Wij van Mieters Media respecteren je privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van je nodig. In onze privacyverklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website (www.mieters.nl) en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:
Stelmaker 15
9502 EG Stadskanaal
Tel.: 0599 – 650156
info@mieters.nl
www.mieters.nl

Verzamelen persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren, als wettelijke verplichting, indien noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, voor een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang of een uitvoerend belang voor de klant, en voor (marketing)aanbiedingen en / of informatie op grond van een gerechtvaardigd belang.

Beveiligen persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens erg serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens alsnog niet goed zijn beveiligd, heb je bezwaar of zijn er aanwijzingen van misbruik, inzage is mogelijk bij ons op kantoor. Neem hiervoor contact met ons op via info@mieters.nl of bel 0599-650156.

Klant bij Mieters Media
Indien wij een overeenkomst voor een opdracht met je hebben afgesloten, gebruiken we de door jou verstrekte gegevens alleen voor het kunnen uitvoeren van de opdracht en de bijbehorende administratieve handelingen.

Mieters Media gebruikt jouw gegevens niet voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven. Je zou wel informatie kunnen ontvangen over de diensten en / of producten die je bij Mieters Media afneemt en de werking, verwerking en / of wijziging daarvan. Mochten we commerciële informatie willen versturen, vragen we je daar altijd eerst nadrukkelijk toestemming voor.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Overige persoonsgegevens die actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (als je klant bij ons bent)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mieters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om je een offerte te kunnen sturen en / of je te antwoorden op een contactvraag
– Om goederen en diensten bij je af te leveren. Juiste adres om post en pakketten te leveren
– Om het correct bijhouden en correct laten functioneren van het elektronisch / digitaal boekhoudprogramma
– Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Wij volgen jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Wij verwerken ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor domeinregistratie en hosting. Per domein extensie kunnen deze verschillen in verband met de landelijke, Europese of wereldwijde (ICANN) normen
– Wij voeren alleen e-mailadressen in c.q. maken deze aan in overleg met jouw of op jouw verzoek. Nooit zonder jouw toestemming
– Klant is wettelijk verplicht bedrijfsnaam en / of persoonsnaam door te geven in het kader van de houder bij een domeinnaamregistratie. Indien deze niet of incorrect wordt doorgegeven, wordt niet voldaan aan de juiste wettelijke vereisten en correcte validatie van de domeinnaam.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mieters Media) tussen zit.

Bewaartermijn
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen die wij eerder omschreven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. Wanneer een abonnement afloopt, worden uw administraties en bijbehorende gegevens verwijderd na 45 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mieters Media verkoopt of geeft jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mieters Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.

Cookies
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op deze website worden naast functionele cookies ook cookies geplaatst door derden (third party).
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Doorgifte aan derden
Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Deze andere partijen kunnen overheidsorganen zijn, maar ook partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren of partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de (uitvoering van de) arbeidsovereenkomst. Het gaat om de volgende partijen:

 • Belastingdienst
 • Onze accountant
 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Facebook / Instagram
 • MailChimp

Er zijn partijen die in opdracht van ons werkzaamheden uitvoeren, zoals de accountant. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed vanwege (onder meer) de kennis en expertise die onze accountant bezit. Om de (arbeids)overeenkomst met u uit te voeren, heeft de accountant uw persoonsgegevens nodig.

Verder maken wij gebruik van een externe serverruimte voor de opslag van (delen van) e-mail, webhosting en andere bestanden. Wij hebben bij deze doorgiften een gerechtvaardigd belang, omdat wij gegevens digitaal willen opslaan en verwerken en uitbesteding hiervan verschillende voordelen heeft.

Google Analytics, Google AdWords, Facebook / Instagram en MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten en vallen onder het EU-US Privacy Shield. Hiermee bieden deze partijen een passend beschermingsniveau voor je gegevens. Wil je meer weten over het privacybeleid van deze partijen, dan verwijzen we je naar hun website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mieters Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mieters.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
 • Geheimhoudingsverklaringen van werknemers
 • Dagelijkse back-ups van onze databases

Links van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen of die via links aan Mieters.nl zijn gekoppeld. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat je jouw gegevens achterlaat.

Op onze website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.mieters.nl. Het is mogelijk dat deze externe website gebruikmaakt van cookies of anderszins. Wij verwijzen je naar de cookie- en / of privacyverklaring van deze websites.

Het vragen om persoonsgegevens
Indien wij om persoonsgegevens vragen of die nodig hebben, geven wij conform de AVG wetgeving (zie deze privacyverklaring) van tevoren aan waarvoor en waarom wij die nodig hebben.

Jouw rechten
De gegevens die we van je verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van je bewaren in een register;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet hoeft te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jouw verwerken.

Datalekken
Mochten wij vermoeden dat er sprake is van datalekken, dan zullen wij dit melden bij Meldloket Datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanvaarding
Door de website van Mieters Media te bezoeken, aanvaard je alle bepalingen van deze privacyverklaring en ga je ermee akkoord dat Mieters Media jouw gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Mieters Media? Neem telefonisch contact met ons op via 0599 – 650156 of stuur een e-mail naar info@mieters.nl.