Algemene Voorwaarden

Artikel 1          Definities

 • Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.
 • Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer: Mieters Media, gevestigd te Stadskanaal (9502 EG), aan de Stelmaker 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer:
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan Opdrachtnemer Diensten en/of Producten ten behoeve van Opdrachtgever levert.
 • Opdrachtgever: natuurlijk of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst sluit of heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan Diensten en/of Producten aan deze partij worden geleverd.
 • Consument: een natuurlijke persoon die Opdrachtgever is en Diensten en/of Producten afneemt en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Registratie: het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de Diensten en/of Producten van Opdrachtnemer gebruik te maken, danwel te bestellen.
 • SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.
 • Hosting: het bieden van schrijfruimte voor een website en/of applicatie op een server van Opdrachtnemer en het bieden van schijfruimte voor e-mailberichten.

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van Diensten en/of Producten door Opdrachtnemer aan of ten behoeve van Opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten en/of Producten waarbij Opdrachtnemer geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten en/of Producten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Opdrachtnemer door een derde aan Opdrachtgever wordt geleverd.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop) voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
 5. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 2 maanden na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden, wegens een dringende reden, niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is, na bekendmaking van deze dringende reden. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

Artikel 3          Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 3. Overeenkomsten komen tot stand doordat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever schriftelijke verstrekte aanvaarding van de offerte of aanbieding bevestigd, danwel op het moment dat Opdrachtnemer tot de uitvoering van de overeenkomst overgaat.
 4. Opdrachtnemer verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. De overeenkomst tot het verrichten van Diensten wordt aangegaan voor (onbepaalde tijd) 12 maanden, danwel de duur van een opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 6. Overeenkomsten met niet-Consumenten worden verlengd met dezelfde periode indien niet uiterlijk 1 (één) maand voor het einde van de overeenkomst is opgezegd.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan derden met schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden indien de overeengekomen Producten niet langer leverbaar zijn, danwel niet langer leverbaar is voor de overeengekomen prijs.
 9. Indien Opdrachtgever uit meerdere (rechts)personen bestaat die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming     van deze verplichtingen.
 10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens op basis van welke Opdrachtnemer zijn aanbieding volledig dan wel gedeeltelijk heeft gebaseerd. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Opdrachtnemer dient te voldoen, juist en volledig zijn. Alle gegevens welke in tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen, social media e.d. worden vermeld, binden de Opdrachtnemer niet, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeldt.
 11. Ter zake de door Opdrachtnemer verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 4          Prijzen en tarieven

 1. Alle door Opdrachtnemer vermelde en genoemde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle door Opdrachtnemer gegeven begrotingen en voorcalculaties zijn indicatief, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders vermeldt. Opdrachtgever kan nimmer rechten of verwachtingen ontlenen aan deze begrotingen en voorcalculaties.
 3. Een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt beschikbaar budget zal nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs gelden voor de door Opdrachtnemer geleverde prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen is overeengekomen is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door Opdrachtnemer gegeven voorcalculatie of begroting.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan 1 maand na de aankondiging daarvan in, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de prijswijziging, indien de stijging meer dan 10% bedraagt. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd alle prijsstijgingen bij haar leveranciers door te berekenen aan Opdrachtgever.
 7. Alle prijzen op de website, offertes, e-mails en overige documenten van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

Artikel 5          Diensten en producten

 1. De aangeboden diensten en producten van Opdrachtnemer zijn: websites bouwen, hosten en onderhouden. Beheren en adviseren voor Social Media. Grafische vormgeving waaronder het maken van advertenties, brochures en vlaggen. Het leveren van drukwerk en (buiten) reclame. Het schrijven van teksten voor onder andere websites, SEO, persberichten, brochures en social media.
 2. Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. Bij het uitvoeren van een adviesopdracht verplicht Opdrachtnemer zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.
 3. Het staat Opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door een door Opdrachtnemer aan te wijzen personeelslid(leden) en/of ingeschakelde derde(n) uit te laten uitvoeren, in ieder geval onder de voorwaarde zoals omschreven in artikel 11. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden voortvloeiende uit adviezen tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en/of eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Indien bestanden door Opdrachtgever worden aangeleverd, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik daarvan, ook voor zover Opdrachtnemer wijzigingen daarop aanbrengt.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever en/of van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan, zover mogelijk, vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Opdrachtnemer spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen tussen de server van Opdrachtnemer en het internet en de beveiliging van de server.

Artikel 6          Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het moment van volledige betaling van al hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit, door Opdrachtnemer geleverde Producten, aan Opdrachtnemer verschuldigd is.
 2. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het Opdrachtgever toegestaan de Producten aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is Opdrachtgever gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Opdrachtnemer over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Opdrachtnemer over te dragen.
 3. Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Opdrachtnemer onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 7          Websites

 1. Een website wordt ontwikkeld op basis van de tussen partijen schriftelijk vastgestelde specificaties.
 2. In geval van het geven van opdracht tot het bouwen van een website, dient 50% van het totaalbedrag voor aanvang van de bouw te zijn voldaan. Het resterende bedrag dient na acceptatie en voor lancering van de website te worden voldaan.
 3. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden in de periode liggend tussen de datum van ondertekening van de overeenkomst en de aanvang van de bouw van de website is Opdrachtgever Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 25% van het overeengekomen totaalbedrag.
 4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden nadat de bouw van de website is aangevangen, is Opdrachtgever een bedrag verschuldigd die gelijk is aan 75% van het totaalbedrag. De bouw van de website vangt aan vanaf het eerste moment dat er een conceptontwerp, in welke vorm dan ook, is verstrekt dan wel op een internet server is geplaatst, waarvan het adres (de URL) door Opdrachtnemer wordt bepaald. Opdrachtgever krijgt hiervoor een bericht (via elektronische mail), hetgeen tevens als bewijs voor aanvang van de bouw geldt.
 5. Na oplevering van een website, of een ander product of dienst, is het niet meer mogelijk de overeenkomst te ontbinden en restitutie is niet mogelijk. Opdrachtgever is in dat geval Opdrachtnemer het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd. Een voornemen tot ontbinding dient schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.
 6. Opdrachtgever dient alle teksten, foto’s en andere materialen voor op de website zelf aan te leveren. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Opdrachtnemer, dat al het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, danwel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Opdrachtnemer te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
 7. Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd op elke pagina ‘© Designed by Mieters Media’ of een dergelijke verwijzing te plaatsen met een link naar de website van Opdrachtnemer. Indien men dit niet wenst, dan is dit per optie mogelijk, maar wordt er per website € 200,- (excl. BTW) extra in rekening gebracht.

Artikel 8          Testperiode

 1. Er geldt tussen partijen een testperiode van 14 dagen nadat Opdrachtnemer aangeeft opgeleverd te hebben.
 2. Indien gedurende de testperiode blijkt dat de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen specificaties, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in kennisstellen onder vermelding van de specificaties waaraan de programmatuur niet voldoet, hierna ‘de gebreken’, in welk geval de testperiode wordt onderbroken. Opdrachtnemer zal vervolgens de vermelde gebreken zo spoedig mogelijk herstellen en de programmatuur herleveren aan de Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever wordt geacht de programmatuur te hebben geaccepteerd: (i) indien partijen geen installatie en evenmin een acceptatietest zijn overeengekomen: bij levering van de programmatuur; (ii) indien partijen een installatie zijn overeengekomen: na voltooiing van de installatie; (iii) indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: na afloop van die testperiode; (iv) indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen en zich een situatie voordoet als onder lid 2: nadat Opdrachtnemer de vermelde gebreken heeft hersteld.
 4. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt geleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een andere fase en/of onderdeel onverlet.

Artikel 9          Onderhoud

 1. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Opdrachtnemer geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Opdrachtnemer melden. Na ontvangst van de melding zal Opdrachtnemer zich naar beste vermogen inspannen klaarblijkelijke programmeerfouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Opdrachtnemer te bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Opdrachtnemer is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Opdrachtnemer niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 2. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.
 3. Opdrachtnemer kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Opdrachtnemer is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
 4. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Opdrachtnemer bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Opdrachtnemer niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Opdrachtnemer van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 5. Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Opdrachtnemer is aangegaan, kan Opdrachtnemer niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

Artikel 10        Meerwerk

 1. Indien Opdrachtgever gedurende de uitvoering van een overeenkomst, of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever aanvullende leveringen, danwel aanpassingen, wenst, waardoor de prestatie(s) van Opdrachtnemer aantoonbaar worden verzwaard, is er sprake van meerwerk. Opdrachtgever is de kosten van meerwerk verschuldigd overeenkomstig het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer, op basis van nacalculatie. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen danwel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien Opdrachtnemer, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
 3. Door Opdrachtnemer geleverde meerwerk wordt geacht te zijn geleverd op basis van een nadrukkelijke opdracht daartoe van Opdrachtgever. Het is aan Opdrachtgever hiervan tegenbewijs te leveren.
 4. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties, als bedoeld in lid 1, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en/of de continuïteit van de dienstverlening en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan/kunnen worden beïnvloed.

Artikel 11        Gebruiksrecht

 1. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de programmatuur met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen voor zijn bedrijf of organisatie. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
 2. Iedere garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer wijzigingen in de programmatuur heeft aangebracht c.q. heeft doen aanbrengen.

Artikel 12        Hosting

 1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
  a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke

bepalingen, de Nettiquetten of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;

 1. het ongevraagd verzenden van e-mail(s) en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 2. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken en/of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 3. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen en/of anderszins kwetsend zijn;
 4. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 5. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, danwel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
 6. het verspreiden van computervirussen of spyware;
 7. het opzetten van een pornografische en/of op seks gerichte website;
 8. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede

hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Opdrachtnemer is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Opdrachtnemer alle schade ten gevolge van de overtreding door Opdrachtnemer of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend:
  a. tenzij Opdrachtgever het gestelde in lid 2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van   overtreding bestaat;
  b. tenzij (een onderdeel) van de site van Opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van Opdrachtnemer;
  c. tenzij blijkt dat Opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft          opgegeven;
  d. tenzij blijkt dat Opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
 3. Opdrachtnemer oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Opdrachtnemer aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever is verantwoording voor het gebruik van betalingen via onder meer creditcard en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
 4. Indien Opdrachtgever de datalimiet overschrijdt, zal hij hiervan per e-mail worden verwittigd. Indien binnen drie maanden de limiet voor de tweede maal wordt overschreden, zal het abonnement in overleg met Opdrachtgever worden omgezet naar een passend abonnement. Indien Opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is Opdrachtnemer gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Opdrachtnemer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
 6. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
 7. Opdrachtgever dient zelf zijn e-mailadressen in te stellen, subdomeinen te activeren, achterliggende databases in te stellen en te beheren, DNS gegevens in te stellen en statistieken in te stellen en te beheren. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van dit handelen.
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade door (niet-)ontvangen e-mails, ongeacht de eventuele virusscanner die Opdrachtnemer hanteert.

Artikel 13        Levering

 1. Opgegeven termijnen voor levering door Opdrachtnemer zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Opdrachtnemer spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Opdrachtnemer dient derhalve middels een aangetekend verzonden ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door Opdrachtgever, waaronder het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
 3. Levering geschiedt vanaf bedrijf van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht de Diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Diensten en/of Producten op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop Diensten en/of Producten aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 4. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden, waaronder bij levering van Producten van Derden, geproduceerd op een ander tijdstip dan Producten van Opdrachtnemer. Bij Consumenten zal levering op afgesproken datum plaatsvinden.
 5. Leveringen aan buitenlandse Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, af magazijn. Uit- en inklaring kan door Opdrachtnemer worden verzorgd, doch is voor rekening van Opdrachtgever. Bij buitenlandse reizen komt iedere aansprakelijkheid voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 14        Betaling

 1. De administratie van Opdrachtnemer strekt tot volledig bewijs van het gefactureerde.
 2. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Producten en/of Diensten van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, in rekening gebracht voor het komende periode. Er vindt nimmer restitutie plaats van betaalde bedragen.
 5. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden in mindering gebracht op de eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
 6. Enig beroep door Opdrachtgever, niet zijnde Consument, op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 7. Indien Opdrachtgever enige factuur van Opdrachtnemer niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
 8. Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen, is een Consument de wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag, welk bedrag direct opeisbaar is. Een Opdrachtgever niet zijnde Consument, is 2% rente per maand verschuldigd.
 9. Bij uitblijvende betaling zal Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Opdrachtnemer geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,- en voor niet- Consumenten € 200,- exclusief BTW. Opdrachtgever is over de incassokosten eveneens de rente verschuldigd.
 10. Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan Opdrachtgever zijn bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Opdrachtnemer een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde danwel het geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Opdrachtgever aanvaard. Bezwaren schorten de betalingsverplichting nimmer op.
 11. Opdrachtnemer is bevoegd iedere door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren prestatie op te schorten tot er voldoening van het opengevallen bedrag door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Artikel 15        Wijziging en verhuizing

 1. Wijziging van het factuur-, vestigings- en/of correspondentieadres en overige administratieve

gegevens van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk 1 maand voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt, schriftelijk aan Opdrachtnemer worden medegedeeld.

 1. Bij uitblijven hiervan is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer daardoor lijdt. Opdrachtgever ontvangt binnen 1 week per e-mail een bevestiging van wijzigingen. Indien Opdrachtgever niet binnen 1 week een bevestiging ontvangt, is de wijziging niet ontvangen bij Opdrachtnemer.
 2. Wijziging of verhuizing van een Dienst dient schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden aangevraagd. Opdrachtnemer is gerechtigd bij wijziging en verhuizing van een Dienst kosten in de rekening te brengen.

Artikel 16        Buitengebruikstelling

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de server en/of de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering van de server en/of de Dienst, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ontstaat.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt of een ernstig vermoeden daartoe bestaat en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag en/ het gebruik van de Dienst door Opdrachtnemer (website) voor ernstige verstoring van de server van Opdrachtnemer zorgt.
 3. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
 4. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Opdrachtnemer toestemming heeft van het bevoegde gezag. Onder dit bedrag kan vallen de totaal verschuldigde vergoeding verhoogd met een boete van € 250.

Artikel 17        Beëindiging

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst per normaal schrijven, tegen het einde van de periode, zonder opgaaf van reden, op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 2. Opdrachtnemer zal van iedere opzegging een bevestiging per e-mail sturen. Indien Opdrachtgever niet binnen 1 week een bevestiging overeenkomstig lid 1 ontvangt, is de opzegging niet ontvangen bij Opdrachtnemer.
 3. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
 4. Ontbinding en opzegging ontslaan Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Opdrachtnemer geleverde Diensten en/of Producten.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, danwel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien:
 • Opdrachtgever failliet is verklaard, danwel een aanvraag hiervoor is ingediend;
 • Voor Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;
 • Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
 • Opdrachtnemer redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
 • Opdrachtgever (een van) diens verplichtingen niet (volledig) nakomt.

Artikel 18        Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Dit geldt onder meer voor Open Source software. Opdrachtnemer is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor Diensten op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 4. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 5. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 6. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade, verlies of beschadiging van data en schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, danwel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Producten en/of Diensten.
 9. Indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding verplicht is voor directe schade, danwel voor een toerekenbare tekortkoming, komt deze schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag van de overeenkomst, danwel, indien er meerdere facturen zijn, de betreffende of laatste factuur, te allen tijde met een maximum van € 500,-.
 10. Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de verzekeraar van Opdrachtnemer.
 11. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan, per aangetekend schrijven bij Opdrachtnemer meldt.
 12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 13. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzettelijk, door derde(n) toegebrachte schade.
 14. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van uitval of onbereikbaarheid door overmacht, waaronder door storingen in het internet of bij andere providers, ziekte, stakingen, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d..

Artikel 19        Klachten & Garantie

 1. Voor door Opdrachtnemer aan Consumenten geleverde Producten van Derden is Opdrachtnemer gedurende zes maanden verantwoordelijk dat het afgeleverde Product aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Opdrachtgever heeft geen enkel recht op garantie op de door Opdrachtnemer geleverde Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Klachten en aanspraken op garantie worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende Diensten en/of Producten zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of aanspraken op garantie. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.
 5. Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevatten.
 6. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien de gebreken niet toe te rekenen zijn aan Opdrachtnemer, danwel de producent van de Producten.
 7. Opdrachtgever zal alle door Opdrachtnemer voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 8. Een klacht ten aanzien van bepaalde Producten en/of Diensten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van die of andere Producten en/of Diensten nimmer op.
 9. Opdrachtgever kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de overeenkomst vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de eventuele overeengekomen garantieperiode.
 10. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer trachten de werkzaamheden alsnog te (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient door de Opdrachtgever nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 11. Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
 12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 20        Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Diensten en/of Producten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, danwel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens leveranciers. De levering van Diensten en/of Producten strekt nimmer tot enige overdracht van    de rechten van intellectuele eigendom.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter danwel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of     materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer de Diensten en/of Producten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde ter beschikking stellen, behoudens die gevallen waarbij de toestemming uit de aard van de Dienst en/of het Product blijkt.
 4. Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te doorbreken, te verwijderen en/of te ontwijken.
 5. Opdrachtnemer staat ervoor in dat zij gerechtigd is het in hiervoor genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met Diensten en/of Producten van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Opdrachtnemer geleverde Producten en/of Diensten.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd de handelsnaam en logo’s van Opdrachtgever, alsmede een verkorte versie van de overeenkomst, danwel een reeds uitgevoerde overeenkomst, zonder nadere toestemming van Opdrachtgever, te gebruiker voor andere doeleinden, waaronder die van marketing en die van plaatsing op de website van Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks, etc.), databasebestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 8. Het gebruiksrecht geldt als zijnde ingetrokken indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeerd of indien Opdrachtgever langer dan 2 maanden niet aan diens betalingsverplichting voldoet.

Artikel 21        Persoonsgegevens

 1. Het gebruiken van de Dienst kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Opdrachtnemer fungeert hierbij als verwerker. In die hoedanigheid zal Opdrachtnemer zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen, doch Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer op diens eerste verzoek voor aanspraken van derden, uit welke hoofde

dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens

alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de

Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders. Door het aangaan van deze overeenkomst geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer opdracht om de persoonsgegevens van derden te verwerken in het kader van de Dienst. Andere verwerkingen zal Opdrachtnemer alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 1. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
 2. Voor de verwerkingen waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijke is, geldt hetgeen vermeld staat in de privacy verklaring.
 3. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming persoonsgegevens over Opdrachtgever te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien partijen geen verwerkersovereenkomst (zoals vermeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens) sluiten, dan is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor gevolgen van het niet voldoen hieraan. De Opdrachtgever moet Opdrachtnemer hierover aansturen.

Artikel 22        Geschillen

 1. De Overeenkomst in samenhang met deze algemene voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling.
 2. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Opdrachtnemer.
 3. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 4. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is.